LUČKA UPRAVA CRNE GORE - KOTOR - MONTENEGRO PORT AUTHORITY
   

Na osnovu Zakona o lukama ("SL. list CG" broj 51/08, 40/11, 27/13 od 11.06.2013. godine) Vlada Crne Gore je osnovala Lučku upravu Crne Gore kao organ državne uprave. Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG" broj 05/12, 25/12, 61/12, 20/13 od 26.04.2013. godine) propisan je djelokrug rada Lučke uprave.

Lučka uprava Crne Gore je organ uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva koji vrši poslove i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na luke od nacionalnog značaja: brigu o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprijedjenju luka; nadzor nad korišćenjem luka, pružanje lučkih usluga i obavljanje ostalih djelatnosti u luci; kontrolu nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lučke infrastrukture i suprastrukture; obezbjedjenje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u luci i na sidrištu luke; primjenu domaćih propisa, medjunarodnih sporazuma i standarda koji se odnose na luke; pripremu planova razvoja luka koje donosi Vlada; obezbjedjenje poslovanja luke u skladu sa tržišnim principima; pripremu kriterijuma za utvrdjivanje visine naknade za korišćenje lučke infrastrukture; pripremu koncesionog akta, učestvovanje u postupku za dodjelu koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji; odobravanje iznosa naknade za lučke usluge na osnovu maksimalno utvrdjenog iznosa ove naknade; kontrolu izvršavanja ugovora o koncesiji; regulaciju i koordinaciju odnosa i aktivnosti izmedju koncesionara; održavanje i korišćenje lučke suprastrukture koja je u državnoj svojini i koja nije data u koncesiju; pripremu sadržaja i načinu vodjenja registra koncesije; utvrdjivanje maksimalnog iznosa naknada za lučke usluge; pokretanje postupka za dodjelu koncesije; zaključivanje ugovora o koncesiji sa izabranim ponudjačem; obezbjedjivanje da koncesionar bude upisan u registar koncesija; obezbjedjivanje koncesionaru ispunjavanje uslova u skladu sa medjunarodnim i domaćim propisima kojima se reguliše zaštita ljudskih života na moru; obezbjedjenje ispunjavanja uslova utvrdjenih medjunarodnim i domaćim propisima kojima se reguliše sprječavanje zagadjivanja životne sredine sa brodova, zaštita morske sredine i priobalnog područja i civilna odgovornost za štetu izazvanu zagadjenjem, kao i druge poslove koji su joj odredjeni u nadležnost...>>više

  Preuzmi dokument  
  AKTUELNO  


28.12.2015.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina <<vise>>

04.08.2015.
Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela<<vise>>


 
ISTORIJAT POMORSTVA CG